Disclaimer


Disclaimer

Jordy Keizer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website, zoals het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Jordy Keizer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de informatie op de website van Jordy Keizer, dit is ook van toepassing op mogelijke schade door derden.

Alle rechten voorbehouden: niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopie, opnamen of enige andere manieren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jordy Keizer.
© 2017 Jordy Keizer - alle rechten voorbehouden
Algemene voorwaarden | Privacy | Disclaimer